Voorwaarden

Algemene Voorwaarden En Privacy

Algemene voorwaarden Sandra Koops voor voeten en handen

Ook Sandra Koops voor voeten en handen voldoet aan de AVG wetgeving die sinds mei 2018 van kracht is, de voorwaarden, privacy regels, Bejegenings- en huisregels kunt u downloaden door op de hiernaast afgebeelde linkt te klikken.

Algemene Voorwaarden
Algemeen


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Sandra Koops voor voeten en handen en een cliënt waarop Sandra Koops voor voeten en handen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen
Sandra Koops voor voeten en handen zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Sandra Koops voor voeten en handen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Sandra Koops voor voeten en handen melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Sandra Koops voor voeten en handen het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Sandra Koops voor voeten en handen de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Sandra Koops voor voeten en handen moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Kort gezegd: Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling
Sandra Koops voor voeten en handen vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per overboeking te voldoen.

Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Sandra Koops voor voeten en handen vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Sandra Koops voor voeten en handen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Sandra Koops voor voeten en handen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Sandra Koops voor voeten en handen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de privacywetgeving. Sandra Koops voor voeten en handen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Sandra Koops voor voeten en handen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Sandra Koops voor voeten en handen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Sandra Koops voor voeten en handen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Sandra Koops voor voeten en handen is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Sandra Koops voor voeten en handen is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal
Sandra Koops voor voeten en handen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Sandra Koops voor voeten en handen meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Sandra Koops voor voeten en handen. Sandra Koops voor voeten en handen moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Sandra Koops voor voeten en handen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Sandra Koops voor voeten en handen het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. Recht Op elke overeenkomst tussen Sandra Koops voor voeten en handen en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkoming van de overeenkomst.

Contact
Sandra Koops voor voeten en handen Erve Stroomboer 48 7623 JA Borne M: 06 121 14 082 Email:info@sandrakoops.nl Internet: www.sandrakoops.nl K.v.K. : 52023591

Privacy Regels/ Privacy Policy
Sandra Koops voor handen en voeten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Mijn privacyregels kunt u downloaden als pdf.

Bejegening en Huisregels
Sandra Koops voor handen en voeten hanteerd bejegening en huisregels. Deze regels kunt u downloaden als pdf.